phutho

KHÔNG KHÍ TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT TỈNH PHÚ THỌ